Algemene Voorwaarden

KLEINE
LETTERTJES
.
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

Met het woord ‘klant” bedoelen wij de afnemer van producten en/of diensten van TopReclame.com. Met het woord ‘schriftelijk’ bedoelen wij de communicatie via brief, e-mail of internet.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen klant en TopReclame.com. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing en niet de algemene voorwaarden van de klant.

Belangrijk! Onze producten vallen onder de noemer ‘maatwerk’ en zijn hiermee uitgesloten van het herroepingsrecht, dat is opgenomen in de Wet Koop op Afstand. Voor deze producten geldt geen zichttermijn van 14 dagen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

De klant plaatst een bestelling via de webshop, e-mail of per post. Pas na de opdrachtbevestiging van TopReclame.com is de overeenkomst definitief.

4. Annulering

De klant kan schriftelijk een verzoek doen een gesloten overeenkomst te annuleren. Pas nadat TopReclame.com de annulering heeft bevestigd, en dus hierop akkoord heeft gegeven, is de annulering definitief. Dit heeft te maken met de status van de bestelling. Mocht een bestelling al in productie zijn, dan is annulering niet meer mogelijk.

Mocht TopReclame.com nog geen handeling voor overeenkomst hebben verricht, dan berekent TopReclame.com voor de annulering geen kosten. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt de klant door TopReclame.com schriftelijk op de hoogte gebracht.

5. Opmaak en specificaties/verantwoordelijkheden producten en diensten

 1. Tijdens het plaatsen van een bestelling is het mogelijk bestanden kosteloos te uploaden naar onze server. Ook is het mogelijk de bestanden te mailen naar info@topreclame.com, deze keuze kunt u maken tijdens het bestelproces. Voor het los sturen van bestanden via e-mail of Wetransfer worden extra kosten berekend. Alle bestanden, ook die drukklaar zijn aangeleverd, worden door TopReclame.com gecontroleerd. Indien noodzakeliijk worden de bestanden aangepast conform onze aanleverspecificaties. TopReclame.com is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor fouten/afwijkingen en/of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van bestanden. Dit is voor risico van de klant.
 2. Indien de aangeleverde bestanden niet door ons te verwerken zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 3. De klant dient er rekening mee te houden dat kleuren op het beeldscherm of de weergave via een eigen print in zekere mate zullen afwijken van het eindproduct. De klant heeft bij dit soort afwijkingen geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook geringe afwijkingen in formaat (maximaal 5%) en kwaliteit van het materiaal zijn toegestaan.

6. Prijs en betaling

 1. De prijs en de betalingswijze in de gesloten overeenkomst zijn van toepassing. De prijs is exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De genoemde prijs is exclusief afleveren op één adres in Nederland.
 2. Elke opdracht wordt pas in bestelling genomen na bevestiging van de betalingswijze.
 3. Kosten voor girale betalingen is voor rekening van de klant.

7. Levering en risico vervoer

 1. De levering binnen Nederland vindt in principe plaats binnen kantooruren (9.00 – 17.00), tenzij anders is overeengekomen.
 2. Klachten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk ingediend te worden.
 3. De productietijd is altijd op basis van werkdagen. Deze gaat in wanneer TopReclame.com de bestelling inclusief bruikbare bestanden heeft ontvangen, en goedgekeurd. Is dit op een werkdag voor 11.00 uur, dan word deze dezelfde dag nog in productie genomen. Na 11.00 uur word deze de volgende werkdag in productie genomen. De leverdatum is een indicatie en is dus geen zogenaamde ‘fatale termijn’ die leidt tot aan sprakelijkheid van TopReclame.com bij overschrijding. Tenzij TopReclame.com een levertijd schriftelijk heeft gegarandeerd. Overschrijden van de indicatieve leverdatum, verleent de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

8. Verplichtingen TopReclame.com

 1. TopReclame.com zal het bestelde product(en) en/of dienst(en) leveren conform de voorwaarden uit de opdrachtbevestiging. Uitgezonderd hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald. Zoals bijvoorbeeld de afwijking.
 2. De klant heeft de gelegenheid binnen 24 uur na levering na te gaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval opmaak, aantal, kleurstelling en andere waarneembare aspecten. Reclamaties kunnen binnen 24 uur worden doorgegeven.
 3. Reclamaties die buiten de termijn worden doorgegeven, zullen niet door TopReclame.com in behandeling worden genomen.
 4. Bij honorering van de reclamatie, heeft TopReclame.com de verplichting maar ook het recht, met herstel van de tekortkoming, het geleverde product opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. De klant kan de overeenkomst niet beëindigen of ontbinden. TopReclame.com kan er ook voor kiezen om, in overleg met de klant, een korting te geven op het geleverde product.

9. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Bij tekortkoming geldt het bepaalde in 8.4, maar de klant heeft aanspraak op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen aanspraken jegens TopReclame.com.
 2. TopReclame.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade. Zowel niet van de klant als van derden. Hieronder wordt verstaan: verlies van goodwill, reputatieschade, omzet/winstderving. Alle aansprakelijkheid beperkt zicht tot het factuurbedrag inclusief BTW van de betreffende opdracht.
 3. De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing bij grove schuld of opzet door TopReclame.com, maar niet door grove schuld of opzet door personeel of leveranciers van TopReclame.com.

10. Eigendomsbehoud

TopReclame.com blijft eigenaar van de geleverde producten en/of diensten totdat alle verplichtingen jegens TopReclame.com door de klant zijn voldaan.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant verklaart bij het uploaden/mailen van bestanden, dat deze vrij zijn van intellectuele eigendommen van derden en dus geen inbreuk maakt op rechten van derden. In het bijzonder auteursrecht van derden. De klant vergoedt TopReclame.com alle schade en nadeel die TopReclame.com lijdt indien en doordat het door TopReclame.com geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart TopReclame.com tegen aanspraken van derden op dit punt.

12. Overmacht

TopReclame.com is niet aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen die voortkomen uit overmacht. Hieronder wordt verstaan: Oorlog, vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, onderbrekingen van transportmogelijkheden en storingen in het bedrijf. Dit geldt ook voor hulppersonen en toeleveranciers van TopReclame.com.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlandse recht is op de overeenkomst van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank die bij uitsluiting bevoegd is.

14. Klachten Consumenten

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot TopReclame.com. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Tijdens de bemiddeling proberen we samen tot een oplossing te komen. Mocht je ondanks onze tussenkomst geen oplossing krijgen, dan biedt Stichting WebwinkelKeur een onafhankelijk geschillencommissie in samenwerking met Digidispuut. Deze commissie behandeld geschillen en doet een bindende uitspraak. Hiermee voorkom je juridische kosten voor beide partijen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Algemene Voorwaarden TopReclame.com – Januari 2020